1. Chánh Kiến: sự hiểu biết chơn chánh và hợp lý, muôn pháp trên thế gian, khắp pháp giới, đều do nhân duyên sinh, không trường tồn và sẽ biến diệt. (phải hiểu lý nhân quả, lý vô thường, và thế nào là tà kiến).
   
2. Chánh Tư Duy: sự suy nghĩ chân chánh, quán chiếu một cách đúng đắn và hợp với chân lý lợi ích cho mình và cho người.
   
3. Chánh Ngữ: lời nói phải chân thật, hợp với Chánh Pháp, lợi ích cho mình và cho người.
   
4. Chánh Nghiệp: là nghề nghiệp và hành động chân chánh.  Nên chọn nghề nghiệp chân chánh, hành động một cách ngay thật, có ích lợi chánh đáng cho mình và cho người.
   
5. Chánh Mạng: là mạng sống chân chánh, lương thiện, ngay thật, không bạo tàn, không hại chúng sinh.
   
6. Chánh Tin Tấn: hành mọi pháp ích lợi giúp người tu sữa chuyễn hóa thân tâm cho thanh tịnh, và thường quay lại xét mình.
   
7. Chánh Niệm:
sự suy nghĩ chân chánh và chánh đáng.  Mọi niệm có ích lợi giúp người sống trong an ổn, yên vui, và không tạp niệm.
(quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã)
   
8. Chánh Định: là tập quán chiếu vào một vấn đề chánh đáng . Muốn được chánh định là nên bình tĩnh, thản nhiên trước bát phong của mọi pháp.

 


 
 
 

Trang Nhà
| Bài Mới | Tiểu Sử | Pháp Âm | Hình Ảnh | Linh Tinh | Liên Lạc
Copyright © QuanTheAmThienVien.com - All rights reserved.